VIII Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski – zaproszenie

Uwaga złotouści! Zapraszamy na VIII Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski, który odbędzie się 15 marca 2018 r. w Kolegium Jana Pawła II, sala C-1031 (Aula Muzykologii) o godz. 14.00. Organizatorem Konkursu jest Katedra Semiotyki i Retoryki Dziennikarstwa Audiowizualnego Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL oraz Koło Naukowe Studentów Retoryki Stosowanej KUL. Zgłoszenia można przesyłać do 11 marca 2017 r.

Konkurs adresowany jest do studentów polskich uczelni. Zgłoszenia można przesyłać do 11 marca 2017 r. na adres: konkurs.oratorski.kul@gmail.com

Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą brać udział studenci polskich uczelni. Zgłoszenie udziału w konkursie należy przesłać do 11 marca na adres e-mail: konkurs.oratorski.kul@gmail.com
2. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, uczelnię, kierunek i rok studiów, wybraną kategorię (w przypadku kategorii artystycznej należy do 11 marca podać także autora i tytuł utworu literackiego, który zostaje wybrany do interpretacji, w przypadku mowy retorycznej należy do 11 marca podać temat mowy).
3. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: 1. artystycznej, 2. retorycznej, 3. wypowiedzi improwizowanej. Uczestnik bierze udział w jednej, wybranej przez siebie kategorii.
4. W zależności od wybranej kategorii na konkursie należy: 1. przedstawić z pamięci przygotowaną mowę retoryczną na dowolny, wybrany przez siebie temat (kategoria retoryczna), 2. przedstawić z pamięci wybrany tekst literacki (kategoria artystyczna), 3. przedstawić mowę improwizowaną na konkretny, wylosowany w trakcie konkursu temat, uczestnik ma 1 minutę na przygotowanie do wypowiedzi (kategoria wypowiedzi improwizowanej).
5. Tekst prezentowany w kategorii artystycznej może należeć do dowolnego gatunku literackiego.
6. Czas wystąpienia wynosi: w kategorii retorycznej – 5 minut, w kategorii artystycznej – do 5 minut, w kategorii wypowiedzi improwizowanej – od 3 do 5 minut.
7. Oceniany będzie:
A. sposób interpretacji (czytelność intencji, konsekwencja w prowadzeniu tekstu)
B. sposób mówienia: wyrazistość, poprawność artykulacyjna, słyszalność, tempo, rytm wypowiedzi, stosowane pauzy, barwa i melodia głosu, akcent, intonacja, dynamika wypowiedzi, przekaz emocji, gesty i mimika, opanowanie tremy.
C. W przypadku kategorii retorycznej i improwizowanej oceniana będzie także realizacja inwencyjna zagadnienia, kompozycja tekstu, szczególnie sposoby i formy używanej argumentacji, a także stylistyka wypowiedzi i nawiązanie kontaktu z audytorium.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieprzyjęcia tekstów niezgodnych z ramami programowymi konkursu.
9. W razie zgłoszenia liczby kandydatów przekraczających uwarunkowania czasowe konkursu zaplanowano wstępne przesłuchania kwalifikujące do konkursu (na dzień 15 marca 2018, godz. 10.00).

Zapraszamy do udziału!

Zobacz więcej

Wojciech Wciseł

Wojciech Wciseł

Adiunkt w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2005-2010 odbył na KUL studia doktoranckie – Wydział Teologii, specjalizacja Edukacja Medialna – zakończone uzyskaniem tytułu doktora. Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: wolontariat, akcje charytatywne, mass-media, dobroczynność, prezentacje medialne, organizacje pozarządowe w mediach, PR w NGO’s, kampanie społeczne, wielokulturowość.

Dodaj komentarz