V Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski.

Katedra Semiotyki i Retoryki Dziennikarstwa Audiowizualnego Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Koło Naukowe Studentów Retoryki stosowanej zapraszają studentów do zgłaszania się na V Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski.

25 marca 2015, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, 20-090 Lublin, sala 1030 (Aula Muzykologii), godz. 11.00.

Regulamin konkursu:

1. W konkursie mogą brać udział studenci polskich uczelni. Zgłoszenie udziału w konkursie należy przesłać do 15 marca na adres e-mail: konkurs.oratorski@gmail.com

2. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, uczelnię, kierunek i rok studiów, wybraną kategorię (w przypadku kategorii artystycznej należy podać także autora i tytuł wybranego utworu literackiego, w przypadku kategorii biblijnej określić który fragment Pisma Świętego zostaje wybrany do interpretacji).

3. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach: 1. artystycznej, 2. retorycznej,3. interpretacji tekstu biblijnego i 4. wypowiedzi improwizowanej. Uczestnik bierze udział w jednej, wybranej przez siebie kategorii.

4. W zależności od wybranej kategorii na konkursie należy: 1. przedstawić z pamięci przygotowaną mowę retoryczną na dowolny, wybrany przez siebie temat (kategoria retoryczna), 2. przedstawić z pamięci wybrany tekst literacki (kategoria artystyczna), 3. zapoznać się wcześniej (od 20 marca) z przygotowanymi przez organizatorów tematami i po wylosowaniu w trakcie konkursu określonego tematu i krótkim (1. min) przygotowaniu przedstawić mowę improwizowaną na ten temat (kategoria wypowiedzi improwizowanej)., 4. przedstawić z pamięci wybrany fragment Pisma Świętego (kategoria interpretacji tekstu biblijnego).

5. Tekst prezentowany w kategorii artystycznej może należeć do dowolnego gatunku literackiego.

6. Czas przedstawienia (we wszystkich kategoriach) wynosi maksymalnie do 5 minut.

7. Oceniany będzie:
A. sposób interpretacji (czytelność intencji, konsekwencja w prowadzeniu tekstu)
B. sposób mówienia: wyrazistość, poprawność artykulacyjna, słyszalność, tempo, rytm wypowiedzi, stosowane pauzy, akcent, intonacja, dynamika wypowiedzi, przekaz emocji, stosowane gesty i mimika, opanowanie tremy.
C. W przypadku kategorii retorycznej i improwizowanej oceniana będzie także inwencja, kompozycja tekstu, argumentacja, słownictwo i sprawność w budowaniu zdań złożonych.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieprzyjęcia tekstów niezgodnych z ramami programowymi konkursu

9. W razie zgłoszenia liczby kandydatów przekraczających uwarunkowania czasowe konkursu zaplanowano wstępne przesłuchania kwalifikujące do konkursu (na dzień 20 marca 2015.

Zdjęcie: sxc.hu

Zobacz więcej

Dodaj komentarz