V Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski

Katedra Semiotyki i Retoryki Dziennikarstwa Audiowizualnego Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Koło Naukowe Studentów Retoryki stosowanej zapraszają studentów do zgłaszania się na:

25 marca 2015, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, 20-090 Lublin, sala 1030 (Aula Muzykologii), godz. 11.00

Regulamin konkursu:
 • W konkursie mogą brać udział studenci polskich uczelni. Zgłoszenie udziału w konkursie należy przesłać do 15 marca na adres e-mail: retorzy@student.kul.pl
 • W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, uczelnię, kierunek i rok studiów, wybraną kategorię (w przypadku kategorii artystycznej należy podać także autora i tytuł wybranego utworu literackiego, w przypadku kategorii biblijnej określić który fragment Pisma Świętego zostaje wybrany do interpretacji).
 • Konkurs odbywa się w czterech kategoriach: 1. artystycznej, 2. retorycznej,3. interpretacji tekstu biblijnego i 4. wypowiedzi improwizowanej. Uczestnik bierze udział w jednej, wybranej przez siebie kategorii.
 • W zależności od wybranej kategorii na konkursie należy: 1. przedstawić z pamięci przygotowaną mowę retoryczną na dowolny, wybrany przez siebie temat (kategoria retoryczna), 2. przedstawić z pamięci wybrany tekst literacki (kategoria artystyczna), 3. zapoznać się wcześniej (od 20 marca) z przygotowanymi przez organizatorów tematami i po wylosowaniu w trakcie konkursu określonego tematu i krótkim (1. min) przygotowaniu przedstawić mowę improwizowaną na ten temat (kategoria wypowiedzi improwizowanej)., 4. przedstawić z pamięci wybrany fragment Pisma Świętego (kategoria interpretacji tekstu biblijnego).
 • Tekst prezentowany w kategorii artystycznej może należeć do dowolnego gatunku literackiego.
  Czas przedstawienia (we wszystkich kategoriach) wynosi maksymalnie do 5 minut.
Oceniany będzie:
 • Sposób interpretacji (czytelność intencji, konsekwencja w prowadzeniu tekstu)
 • Sposób mówienia: wyrazistość, poprawność artykulacyjna, słyszalność, tempo, rytm wypowiedzi, stosowane pauzy, akcent, intonacja, dynamika wypowiedzi, przekaz emocji, stosowane gesty i mimika, opanowanie tremy.
 • W przypadku kategorii retorycznej i improwizowanej oceniana będzie także inwencja, kompozycja tekstu, argumentacja, słownictwo i sprawność w budowaniu zdań złożonych.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieprzyjęcia tekstów niezgodnych z ramami programowymi konkursu

W razie zgłoszenia liczby kandydatów przekraczających uwarunkowania czasowe konkursu zaplanowano wstępne przesłuchania kwalifikujące do konkursu (na dzień 20 marca 2015)

Licencja: CC0 Public Domain / FAQ

Zobacz więcej

Dodaj komentarz