Studia magisterskie


Brak zdjęcia we wpisie

Docelowe kompetencje absolwenta

Zgodnie z misją KUL i odpowiednio do efektów kształcenia określonych dla przedmiotów przewidzianych programem studiów nasz Student/Absolwent dysponuje wiedzą teoretyczną z zakresu współczesnej Komunikacji Społecznej, zna systemy medialne na świecie i w Polsce, potrafi je modyfikować w relacji do społecznych, kulturowych i wyznaniowych wyzwań osobowych, rodzinnych i środowiskowych, narodowych, regionalnych i europejskich.


W zakresie postaw reprezentuje wysoki stopień wrażliwości etycznej, zna kryteria postępowania w sferze komunikacji społecznej określone prawem, tradycją obyczajową i wymaganiami dobra wspólnego. Stosuje w praktyce zasady współpracy tworząc i rozwijając mechanizmy wspólnoto twórcze. Poza wiedzą teoretyczną posiada wysoką sprawność na polu wybranej specjalności. Angażuje się w inicjatywy komunikacji społecznej wnosząc do nich solidny, bogaty w doświadczenie kapitał.