Praktyki studenckie


Brak zdjęcia we wpisiePraktyki zawodowe studentów Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – studia stacjonarne I stopnia

Charakterystyka praktyk

Praktyki dla studentów Dziennikarstwa i komunikacji społecznej (studia stacjonarne I stopnia) objęte są programem studiów II i III roku w wymiarze 240 godzin. Studenci odbywają praktyki w różnych instytucjach, które ustalone są pod kątem profilu specjalności wybranej przez studenta. W Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej tryb kształcenia na studiach stacjonarnych I stopnia oparty jest na czterech specjalnościach:

 1. Nowe media – prasa – edytorstwo
 2. Media audiowizualne: moduł media audialne – radio moduł media wizualne – telewizja, film
 3. Public relations – opinia publiczna – polityka
 4. Edukacja medialna

Cele praktyk zawodowych

 1. zaznajomienie studentów z praktycznymi aspektami wykonywania przyszłego zawodu
 2. skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z problemami funkcjonowania instytucji, w których będą mogli w przyszłości pracować
 3. utrwalenie umiejętności zdobytych w toku studiów, przede wszystkim w zakresie warsztatu dziennikarskiego;
 4. doskonalenie form wypowiedzi dziennikarskiej
 5. doskonalenie narzędzi i technik kreowania oraz promowania wizerunku instytucji
 6. nawiązanie bliższego kontaktu z instytucją, która może stać się miejscem przyszłego zatrudnienia.

Studenci Dziennikarstwa i komunikacji społecznej mogą odbywać praktyki w następujących instytucjach:

 • w mediach (stacje telewizyjne i radiowe, redakcje czasopism)
 • w mediach internetowych:  portale internetowe, portale społecznościowe
 • w agencjach public relations, agencjach reklamowych, biurach do spraw promocji
 • w biurach rzeczników prasowych
 • w terytorialnych instytucjach samorządowych i administracji rządowej
 • w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach i fundacjach
 • w placówkach kultury
 • w instytucjach i przedsiębiorstwach, w których istnieje konieczność kreowania wizerunku firmy oraz komunikacji z otoczeniem społecznym.

Tryb odbywania praktyk

Praktyki mogą odbywać się w dwóch formach:

 • w formie praktyki ciągłej/wakacyjnej w wymiarze 240 godzin tj. nie mniej niż 6 tygodni roboczych
 • w formie praktyki śródrocznej w okresie zajęć dydaktycznych w wymiarze 240 godzin rozłożonych dowolnie w czasie, z zastrzeżeniem, aby realizacja praktyk nie kolidowała z zajęciami dydaktycznymi  przewidzianymi programem studiów.

Regulamin praktyk

 1. Praktyki  studenckie stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu.
 2. Praktyka studencka jest realizowana na podstawie Umowy o organizację praktyki zawartej pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II (reprezentowanym przez Opiekuna Praktyk) oraz Organizatorem Praktyk.
 3. Umowa jest sporządzana w 2 egzemplarzach. Pierwszy egzemplarz zostaje złożony u  Opiekuna Praktyk, drugi otrzymuje Organizator Praktyk.
 4. Umowę o organizację praktyk przygotowuje i podpisuje Opiekun Praktyk według wzoru. Wzór Umowy o realizację praktyki określa załącznik nr 1 do Regulaminu. Obowiązkiem studenta jest przedstawienie umowy do podpisu osobie reprezentującej Organizatora Praktyk.
 5. Obowiązkiem Instytucji, w której odbywana jest praktyka jest przeprowadzenie szkoleń studenta – praktykanta w zakresie zapoznania go z zakładowym regulaminem pracy, z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy, z przepisami dotyczącymi zachowania tajemnicy państwowej/lub służbowej, z przepisami o ochronie danych osobowych.
 6. Student ma prawo do samodzielnego zaproponowania miejsca odbywania praktyki.
 7. W przypadku gdy student nie znajdzie dla siebie miejsca odbywania praktyki, Opiekun Praktyk jest zobowiązany do pomocy studentowi w znalezieniu miejsca realizacji praktyki.
 8. Praktyki mogą być odbywane zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.
 9. Zaliczenie praktyk polega na indywidualnej rozmowie Opiekuna Praktyk ze studentem na temat odbytej praktyki, zweryfikowaniu dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyki: (umowy, poprawnie wypełniony dziennik praktyk).
 10. Uczelnia nie zwraca studentowi żadnych kosztów z tytułu odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych.

Instrukcje dla studentów
Warunkiem zaliczenia praktyki przez studenta jest:

 1. Odbycie praktyki w ustalonym terminie (praktyki zaliczane są po V semestrze studiów licencjackich).
 2. Przedłożenie i akceptacja dokumentów (umowy/skierowania, poprawnie wypełnionego dziennika praktyk) przez Opiekuna Praktyk.
 3. Wpisu zaliczenia praktyki do indeksu dokonuje Opiekun Praktyk w wyznaczonym terminie po spełnieniu warunków zaliczenia praktyki.
 4. Niezaliczenie praktyki jest jednoznaczne z koniecznością jej powtórzenia i niezaliczeniem semestru.

Informacje dotyczące Opiekuna Praktyk

 • Opiekuna Praktyk na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych  powołuje Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • W Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej od roku akademickiego 2008/2009 funkcję Opiekuna Praktyk pełni dr Justyna Szulich-Kałuża

Niezbędne dokumenty do ściągnięcia

IDiKS KUL – umowa o organizację praktyki studentówIDiKS KUL - zaświadczenie o przyjęciu na praktykiIDiKS KUL - zaświadczenie o odbyciu praktyki