Erasmus

Erasmus

Cele programu

Od roku akademickiego 2007/2008 Erasmus jest elementem programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP – Lifelong Learning Programme), przewidzianego na lata 2007-2013 w dziedzinie edukacji i szkolenia zawodowego. Celem podprogramu Erasmus jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

Kraje uczestniczące

  • 27 państw członkowskich Unii Europejskiej
  • państwa EOG/EFTA: Islandia, Lichtenstein, Norwegia
  • państwa kandydujące: Chorwacja i Turcja
  • Szwajcaria.

Karta Uczelni Erasmusa

Dokumentem uprawniającym szkoły wyższe do udziału w programie Erasmus jest Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus Univeristy Charter), nadawana przez Komisję Europejską. Numer Karty Uczelni Erasmusa KUL: 69584-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1. Kod Uczelni (Institutional code): PL LUBLIN02.


Narodowa Agencja

W Polsce Narodową Agencją Programu LLP „Uczenie się przez całe życie”/Lifelong Learning Programme jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.


Koordynator

Koordynatorem uczelnianym programu LLP-Erasmus na KULu jest mgr Tomasz Kostecki, kierownik Sekcji Obsługi Wymian Międzynarodowych, która jest odpowiedzialna za obsługę programu na uczelni. Dodatkowo na Wydziałach i w Instytutach powołani są koordynatorzy wydziałowi i instytutowi.


Statystyka KUL  JPII

Uczelnia bierze udział w programie od roku akademickiego 1999/2000. Dotąd (do roku 2011/12 włącznie) z KUL wyjechało na studia i praktyki zagraniczne 1160 studentów. W roku akademickim 2012-13 planowana jest realizacja ponad 300 wyjazdów i przyjazdów studentów i pracowników, w ramach ok. 190 umów bilateralnych. Przyznane dofinansowanie w ramach programu LLP-Erasmus na rok 2012-13 wynosi 384 405 EUR.

Komplementarne kompendium wiedzy o projekcie Erasmus na KUL