Nowe czasopismo naukowe IDiKS

Kultura i Komunikacja
Culture and Communication

Badacze z zakresu nauk społecznych i humanistyki bardzo często podejmują próby zrozumienia ludzkich działań i zjawisk społecznych łącząc je z mediami, umieszczając w kontekście komunikacyjnym, który tworzą mniej lub bardziej świadomie nadawcy przekazów, dziennikarze oraz odbiorcy, audytoria. Kulturę w której funkcjonujemy, określają mianem „kultury medialnej”, wydarzenia nazywają „wydarzeniami medialnymi”, politykę – „polityką medialną”, a o całej rzeczywistości, w której jesteśmy zatopieni mówią „rzeczywistość zmediatyzowana”.

Dla wymiany doświadczeń, informacji i badań, które są realizowane w obszarze szeroko rozumianej komunikacji społecznej, tworzymy pismo naukowe, które stanowić będzie forum dla dyskusji środowiska medioznawców i specjalistów zajmujących się przestrzenią komunikacji społecznej.

Ukazywać się w nim będą studia teoretyczne wyrosłe na gruncie wzajemnie przenikającej się sfery kultury, mediów i dziennikarstwa oraz prace empiryczne zorientowane na wyjaśnianie rzeczywistości w której komunikacja pojmowana jest jako technologia, narzędzie i przedmiot oddziaływania na przestrzeń społeczną.

W założeniach, czasopismo w pełni elektroniczne, będzie otwartym, publicznie dostępnym kwartalnikiem, na podstawie licencji CC-BY. Artykuły będą recenzowanym przez dwóch recenzentów, a nad wysokim poziomem merytorycznym pisma, ukazującymi się również recenzjami książek i sprawozdaniami z konferencji, czuwać będzie Zespół Redakcyjny i Rada Naukowa.


Redakcja

 • Karol Klauza
 • Robert Szwed (red. naczelnego)
 • Joanna Szegda (sekretarz redakcji)
 • Justyna Szulich-Kałuża
 • Anna Sugier-Szerega
 • redaktorzy tematyczni.

Rada Naukowa

Do współpracy z nowym tytułem zaprosiliśmy międzynarodowe grono specjalistów związanych z dyscypliną nauki o mediach, którzy stanowić będą mogli Radę Naukową:

 • Leon Dyczewski Conv. (KUL) – Przewodniczący Rady
 • Jinbong Choi, Sungkonghoe University Korea Południowa
 • Jacek Dąbała (KUL)
 • Jerzy Jastrzębski (Uniwersytet Wrocławski)
 • Stanisław Jędrzejewski (Akademia Leona Koźmińskiego)
 • Jukka Jouhki (University of Jyväskylä, Finland)
 • Yahya Kamalipour (Purdue University Calumet Indiana, USA)
 • Jerzy Olędzki (Uniwersytet Warszawski)
 • Ramón Salaverría (Navarr University, Hiszpania)
 • Rogerio Santos (Catholic University of Portugal)
 • Teresa Sasińska-Klas (Uniwersytet Jagielloński)
 • Jacek Sobczak (Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej)
 • Heather Starr Fiedler (Point Park University, USA)
 • Kazimierz Wolny-Zmorzyński (Uniwersytet Jagielloński)
 • Christopher Kyriakides Cyprus University of Technology
 • Igor Balynskyy, Ukrainian Catholic University, Ukraina.

Zobacz więcej

Joanna Szegda

Joanna Szegda

Asystent w Katedrze Kultury Medialnej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. Zainteresowania naukowe to nowe media, nowe formy dziennikarstwa i Web 2.0. Pasje to podróże i gotowanie.