Jakie media? Konferencja na X-lecie Dziennikarstwa KUL

W 2018 roku mija 10 lat od utworzenia Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. W związku z tym zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej mediom, ich zmieniającym się sposobom działania, pełnionym rolom i funkcjom, a także miejscu mediów we współczesnym świecie. Jest to temat ogniskujący zainteresowania naukowe i badania pracowników Instytutów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Polsce. Do tego dyskursu pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji pt. Jakie media?, która odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2018 r. w Lublinie w Campusie Głównym KUL przy Alejach Racławickich 14.

Przedmiotem konferencji będą różnorodne media – tradycyjne i nowe w zmieniającym się kontekście aksjologicznym, semiotycznym, kulturowym czy politycznym. Obserwacja rzeczywistości wskazuje, że rzeczywistość społeczno-kulturowa i polityczna tworzona w medialnych obrazach, dźwiękach, tekstach nie tylko przenika do codzienności, lecz staje się jej osnową – jest źródłem wartości, norm, wzorów postępowania i stylów życia. Media w tym sensie są nie tylko źródłem wyobrażeń i wiedzy o świecie i polityce, ale dostarczają modeli, punktów odniesienia mówiących o tym, czym jest sukces, szczęście, jaką rolę odgrywa płeć, czym jest religia, narodowość oraz kim jesteśmy „my” i kim są „oni”. Media mówią co jest dobre i złe, co pożądane i czego należy unikać, o czym myśleć i czego się bać, wyzwalają emocje, konstruują idee, budują miraże i mity.

Rzeczywistość medialną tworzą nie tylko tradycyjnie pojmowani nadawcy – telewizja, radio i prasa, ale także media skonwergowane za pomocą różnego rodzaju aplikacji w sieci internetowej, w której dokonuje się nieustanna aktualizacja zawartości, modyfikacja sensu przekazów przez użytkowników i budowanie zasobów, które w Web 2.0 docierają do odbiorców i są przez nich twórczo wykorzystywane.

Pogłębiony opis, krytyczna analiza i interpretacja „nowej rzeczywistości medialnej” w różnych obszarach będą przedmiotem szczególnego zainteresowania tej konferencji. Mamy nadzieję, że jej tematyka jest na tyle szeroka, otwarta i ważna, że zainspiruje wiele osób do podjęcia trudu przygotowania referatu i wzięcia w niej udziału. By ukierunkować sformułowanie tytułu ewentualnego referatu lub głosu w dyskusji proponujemy następujące, wiodące bloki tematyczne:

1. Jakie wizualizacje?
2. Jaka publicystyka?
3. Jaki język w mediach i w komunikacji społecznej?
4. Jaka interakcja?
5. Jakie znaki i jaka retoryka w dziennikarstwie przyszłości?
6. Jaka komunikacja polityczna?
7. Jaka kultura medialna?

Organizacja i warunki uczestnictwa
Zgłoszenie udziału w konferencji wraz z głównymi tezami należy przesłać na załączonym formularzu (wersja pdf., wersja doc.) do 30 września 2018 r. pocztą tradycyjną na adres: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, Droga Męczenników Majdanka 70, 20-325 Lublin lub pocztą elektroniczną na adres: jakiemedia@o2.pl. Decyzja o akceptacji wystąpienia zostanie ogłoszona do 7 października 2018 r.

Ostateczny program konferencji zostanie przesłany uczestnikom w listopadzie 2018 r.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł, natomiast dla doktorantów: 200 zł. Kwotę prosimy przelać do dnia 14 października 2018 r. na nr konta: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, PEKAO S.A. III oddział Lublin 24 1240 5497 1111 0010 6772 5644 z dopiskiem: nazwa konferencji i jej termin, imię oraz nazwisko uczestnika konferencji.

W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy: (1) obiady oraz kawę/herbatę w przerwach konferencyjnych, (2) uroczysty bankiet w pierwszym dniu konferencji, (3) materiały konferencyjne, (4) publikację pokonferencyjną w formie monografii, po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych. Referaty wyróżnione przez recenzentów zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych KUL (czasopismo punktowane na liście MNiSW – 10 pkt). Wymogi redakcyjne podamy w późniejszym terminie.

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu Komitetu Naukowego
Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL

Prof. dr hab. Jacek Dąbała
Prof. dr hab. Karol Klauza
Dr hab. Małgorzata Gruchoła
Dr hab. Paweł Nowak, prof. KUL
Dr hab. Robert Szwed
Dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
Dr hab. Dariusz Wadowski

Komitet organizacyjny:
Dr Aneta Duda
Dr Maria Gondek
Ks. dr Marek Pytko
Dr Joanna Sosnowska
Dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Dr Wojciech Wciseł
Dr Małgorzata Żurakowska
Mgr Katarzyna Drop
Mgr Robert Furmańczuk
Mgr Marcin Superczyński
Mgr Stanisław Dunin-Wilczyński

Sekretariat Konferencji:
Dr Olga Białek-Szwed – Sekretarz Konferencji
Dr Małgorzata Sławek-Czochra
Dr Joanna Szegda
e-mail: jakiemedia@o2.pl

Kontakt:
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL
Droga Męczenników Majdanka 70
20-325 Lublin
(dopisek: Jakie media?)
tel. +48 81 454 53 16
e-mail: jakiemedia@o2.pl

Do pobrania:

  1. Zaproszenie
  2. Formularz zgłoszenia – wersja doc., wersja pdf.

Zobacz więcej

Wojciech Wciseł

Wojciech Wciseł

Adiunkt w Katedrze Języka Mediów i Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2005-2010 odbył na KUL studia doktoranckie – Wydział Teologii, specjalizacja Edukacja Medialna – zakończone uzyskaniem tytułu doktora. Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak: wolontariat, akcje charytatywne, mass-media, dobroczynność, prezentacje medialne, organizacje pozarządowe w mediach, PR w NGO’s, kampanie społeczne, wielokulturowość.

Dodaj komentarz