IV Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Oratorski

Katedra Semiotyki i Retoryki Dziennikarskiej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Wydział Filozofii – kierunek Retoryka Stosowana
zapraszają studentów do zgłaszania się na:

IV  Ogólnopolski  Międzyuczelniany Konkurs Oratorski

4 marca 2014, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, 20-090 Lublin,

sala 1030 (Aula Muzykologii), godz. 14.00.

Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą brać udział studenci  polskich uczelni.  Zgłoszenie  udziału w konkursie należy przesłać do 28 lutego na adres e-mail: retorzy@student.kul.pl
2.  W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, uczelnię, kierunek i rok studiów, wybraną kategorię (w przypadku kategorii artystycznej należy podać także autora i tytuł wybranego utworu literackiego, w przypadku kategorii biblijnej określić który fragment Pisma Świętego zostaje wybrany do interpretacji).
3. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach: 1. artystycznej, 2.  retorycznej,3.  interpretacji tekstu biblijnego i  4. wypowiedzi improwizowanej. Uczestnik bierze udział w jednej, wybranej przez siebie kategorii.
4. W zależności od wybranej kategorii na konkursie należy: 1.  przedstawić z pamięci wybrany tekst literacki (kategoria artystyczna) , 2. przedstawić z pamięci przygotowaną mowę retoryczną na dowolny, wybrany przez siebie temat (kategoria retoryczna), 3. przedstawić z pamięci wybrany fragment Pisma Świętego (kategoria interpretacji tekstu biblijnego), 4. zapoznać się wcześniej (od 10 lutego 2014) z przygotowanymi przez organizatorów tematami i po wylosowaniu w trakcie konkursu określonego tematu i krótkim (1. min) przygotowaniu przedstawić mowę improwizowaną na ten temat (kategoria wypowiedzi improwizowanej).
5. Tekst prezentowany w kategorii artystycznej może należeć do dowolnego gatunku literackiego.
6.  Czas przedstawienia wynosi maksymalnie do 7 minut.
7. Oceniany będzie:

  • A. sposób interpretacji (czytelność intencji, konsekwencja w prowadzeniu tekstu)
  • B. sposób mówienia: wyrazistość, poprawność artykulacyjna, słyszalność, tempo, rytm wypowiedzi, stosowane pauzy, akcent, intonacja, dynamika wypowiedzi, przekaz emocji, stosowane gesty i mimika, opanowanie tremy.
  • C. W przypadku kategorii retorycznej i improwizowanej oceniana będzie także inwencja, kompozycja tekstu, argumentacja, słownictwo i sprawność w budowaniu zdań złożonych.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nieprzyjęcia tekstów niezgodnych z ramami programowymi konkursu
9. W razie zgłoszenia liczby kandydatów przekraczających uwarunkowania czasowe konkursu zaplanowano wstępne przesłuchania kwalifikujące do konkursu (na dzień 3 marca 2014)

Zobacz więcej

Joanna Szegda

Joanna Szegda

Asystent w Katedrze Kultury Medialnej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. Zainteresowania naukowe to nowe media, nowe formy dziennikarstwa i Web 2.0. Pasje to podróże i gotowanie.