Jakość kształcenia


Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia

Pieczę nad jakością kształcenia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II sprawuje Pełnomocnik Rektora, do kompetencji którego należy:

  • pełnienie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem procesu kształcenia na Uniwersytecie, w tym nad programami studiów, ich zgodnością z efektami kształcenia oraz sposobami weryfikacji tych efektów;sprawowanie opieki nad praktykami zawodowymi studentów i doktorantów;
  • weryfikowanie programów i efektów kształcenia nowych kierunków;
  • weryfikowanie obsady zajęć i obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich;
  • nadzorowanie procesu monitorowania losów zawodowych absolwentów;
  • dbałość o doskonalenie i efektywne funkcjonowanie uczelnianego systemu weryfikacji jakości kształcenia;
  • nadzorowanie procesu przygotowania do akredytacji programowej i instytucjonalnej.

Na podstawie § 30 ust. 2 Statutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 3 września 2012 r. Rektor KUL ustanowił dr hab. Urszulę Paprocką – Piotrowską, prof. KUL – Pełnomocnikiem Rektora KUL ds. jakości kształcenia.


Kultura jakości

Znam sposób budowania mostów bardzo lekkich i mocnych i łatwo przenośnych. W wypadku oblężenia wiem jak odprowadzić wodę z fos i budować różne […] drabiny i inne przyrządy do szturmu […]
Umiem sporządzać w potrzebie działa, moździerze, pociski ogniowe o kształcie praktycznym i pięknym i różne od będących w użyciu. Tam, gdzie nie można posługiwać się działem, mogę zastąpić je przez katapulty i inne narzędzia do wyrzucania pocisków, o skutku zadziwiającym i dotychczas nieznane; wreszcie w jakimkolwiek bądź wypadku umiem znaleźć niezliczone środki do ataku i do obrony […] W czasie pokoju mogę dorównać, jak wierzę, komukolwiek bądź w architekturze, wznoszeniu pomników prywatnych czy publicznych i przeprowadzaniu wody z miejsca na miejsce. Umiem wykonywać rzeźby w marmurze, brązie, terakocie; w malarstwie umiem zrobić to, co zrobiłby inny, ktokolwiek by on był. Poza tym podjąłbym się wykonać konia z brązu na wieczną pamiątkę waszego Ojca i dostojnego domu Sforzów.
A jeśliby którakolwiek z powyżej wymienionych rzeczy wydawała się Wam niemożliwą lub niewykonalną, jestem gotów uczynić próbę w waszym parku lub wszelkim innym miejscu, wedle upodobania Waszej Ekscelencji, której polecam się z całą pokorą.

List Leonarda da Vinci do księcia Mediolanu, Lodovica Sforzy
Na podstawie wystąpienia: Wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji – i co dalej? dr hab. Marek Wilczyński, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego, Członek Zespołu Ekspertów Bolońskich. Konferencja:Zasady i kryteria akredytacji uczelni po wejściu w życie Krajowych Ram Kwalifikacji, Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego,Warszawa 11 grudnia 2012 r.

Regulamin
Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia

tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Senatu KUL
z dnia 29 listopada 2012 r. nr 723/II/9

§ 1

Uniwersytecka Komisja ds. Jakości Kształcenia, zwana dalej Komisją, jest organem doradczym  i opiniodawczym powołanym przez Senat KUL do koordynacji działań projakościowych, w tym wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia.

§ 2

Do zadań Komisji należy w szczególności:
1. koordynowanie polityki oraz procedur zapewniania jakości;
2. wprowadzanie i doskonalenie procedur w zakresie europejskich standardów wewnętrznego systemu zapewniania jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego;
3. nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu kształcenia;
4. monitoring oraz okresowy przegląd programów oraz ich efektów;
5. monitoring kryteriów i procedur oceniania studentów;
6. weryfikowanie obsady zajęć i obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich;
7. inicjowanie procedury akredytacji środowiskowej;
8. rekomendowanie nowych form i kierunków kształcenia Senatowi KUL;
9. nadzór nad procesem monitorowania losów zawodowych absolwentów;
10. koordynowanie współpracy z pracodawcami, przedstawicielami rynku pracy oraz innymi podmiotami w celu zapewnienia i rozwoju wdrażanych działań projakościowych.

§ 3

1. W skład Komisji wchodzą:
a/ Pełnomocnik ds. jakości kształcenia jako przewodniczący;
b/ Prorektor ds. studenckich;
c/ Prorektor ds. nauki i rozwoju;
d/ wskazani przez Dziekanów Koordynatorzy Wydziałowi, członkowie Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia;
e/ przedstawiciel Kolegium MISHuS;
f/ Kierownik Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów;
g/ przedstawiciel studentów;
h/ przedstawiciel doktorantów;
i/ koordynator statystyczny;
j/ Sekretarz – pracownik Działu Toku Studiów;
k/ przedstawiciel Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych;
l/ przedstawiciel Uniwersyteckiego Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego.
2. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Rektora bądź
Pełnomocnika ds. jakości kształcenia.

§ 4

1. Posiedzenia Komisji zwołuje Pełnomocnik ds. jakości kształcenia.
2. Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w semestrze.

§ 5

Komisja może powoływać zespoły do realizacji poszczególnych zadań.

§ 6

Sprawozdania z działalności Komisji Pełnomocnik ds. jakości przedstawia Senatowi KUL.

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.


Pełne kompendium wiedzy o polityce jakości kształcenia na KUL JPII