Prof. dr hab. Karol Klauza (emeryt)


Prof. dr hab. Karol Klauzaprof. dr hab. ur. 2. 11. 1947 w Szczecinie, Kierownik Katedry Semiotyki i Retoryki Dziennikarstwa Audiowizualnego KUL, 1967-1977 studia filoz. i teol. w Krakowie, Warszawie (Bobolanum), Rzymie (Gregoriana) i Lublinie (KUL – nostryfikacja mag. na podst. pracy Wkład o. Teilharda de Chardin w analizę kategorii dobra); po doktoracie uzyskanym w 1981 w Katedrze Historii Dogmatów KUL (promotor ks. prof. dr hab. Czesława Bartnika) nt Soteriologii latynoamerykańskiej teologii wyzwolenia wykładał na Wydz. Teol. KUL soteriologię i metodologię nauk teol.,; Po złożeniu 1978 egzaminu przed Komisją PAN w 1982 uzyskał tytuł dokumentalisty dypl.; 1985-91 wykładał propedeutykę informacji i dokumentacji nauk. na Wydz. Hum. KUL; od 1992 wykładowca massmediologii teol. w Podyplomowym Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL, od 1994 także w Studium Dziennikarstwa Papieskiej Akademii Teol. w Krakowie. Od 1996 wykładowca teologii ikony na Wydz. Teol. KUL oraz od 2013 w Kolbianum UKSW (Niepokalanów); od 1993 wykładowca etyki i estetyki na Podyplomowym Studium Retoryki UJ w Krakowie; od 2008 wykładowca semiotyki oraz rynku i systemów medialnych na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Habilitował się 2001 na Wydz. Teol. KUL na podstawie pracy Teologiczna hermeneutyka ikony. Tytuł prof. zwyczajnego uzyskał 2009 z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Żonaty, ojciec Michała i Anny, zapalony działkowiec i turysta.


Kariera naukowa

Magisterium 1977
Dokumentalista Dyplomowany – 1978-
Doktorat 26.05. 1981 Wydział Teologii KUL
Koordynator prac zespołów redakcyjnych Encyklopedii Katolickiej w latach 1983-1985
Członek Rady programowej Polskiej Agencji Prasowej (nominacja rządowa) od 1998 r.
Członek Rady naukowej Instytutu Wydawniczego PAX – od 2000 r.
Członek Komisji Dialogu z Niewierzącymi Rady Episkopatu ds Dialogu (nominacja
Sekretariatu Episkopatu z 1998 r.
Członek Rady Fundacji św. Wojciecha od 1997 r.
Sekretarz Instytutu Jana Pawła II KUL 1988-1993
Członek Zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej i Instytutu Krajowego AK 1995- 1999 r.
Członek sekretariatu organizacyjnego Kongresu Teologów Europy Środkowo-Wschodniej,
Lublin 1991 r.
Członek Komitetu Naukowego XVIII Międzynarodowego Kongresu Rodziny, Warszawa
1994
Habilitacja 16.01. 2001 Wydział Teologii KUL
Sekretarz Kongresu Dialog kultur na ziemiach Rzeczpospolitej. Lublin, KUL IX 2002
Sekretarz VII Kongresu Teologów Polskich, Lublin KUL 12-15 IX 2004
Członek Komisji PAN Polsko-Ukraińskich związków kulturowych. Oddział Lublin 2008-
Profesura – decyzją Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z dn. 11.02. 2009


Kariera nauczycielska

Wykładowca w Instytucie Teologii Dogmatycznej KUL – 1981-2008
Asystent/adiunkt na Wydziale Teologicznym KUL p/o Dyrektora Instytutu Teologii Dogmatycznej KUL 1982-2001
Kierownik Katedry Teologii Ikony KUL 2001-2008
Kierownik Katedry Semiotyki i Retoryki Dziennikarstwa Audiowizualnego 2008-
Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL – 2008-2016


Kariera zawodowa

Dokumentalista w CORPAK PREDOM – Warszawa 1972-1974
Dokumentalista w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach 1974-1985
Dokumentalista dyplomowany w Bibliotece KUL 1985-1990
Kierownik Zespołu Redakcyjnego Encyklopedii Katolickiej 1986-1990
Redaktor Edycji Diecezjalnych Tygodnika „Niedziela” 1993-2000
Sekretarz Redakcji Kwartalnika „Ethos” w Instytucie Jana Pawła II KUL
Redaktor Naczelny Instytutu Wydawniczego PAX 2000-2004
Redaktor Naczelny „Zeszytów Naukowych KUL” 2012-2016


Doświadczenie medialne

Kierownik Zespołu Redakcyjnego Encyklopedii Katolickiej 1986-1990
Redaktor Edycji Diecezjalnych Tygodnika „Niedziela” 1993-2000
Sekretarz Redakcji Kwartalnika „Ethos” w Instytucie Jana Pawła II KUL
Redaktor Naczelny Instytutu Wydawniczego PAX 2000-2004
Redaktor Naczelny „Zeszytów Naukowych KUL” 2012-2016
Wykładowca teologii komunikowania społecznego w Instytucie Teologii Dogmatycznej KUL (1982-1985)
Wykładowca w Podyplomowym Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL 1991-1995
Wykładowca etyki i estetyki dla retorów w Podyplomowym Studium Retoryki na Uniwersytecie Jagiellońskim – od 1995


Wybrane publikacje

Do najważniejszych autorskich publikacji należą:

Repetytorium z dogmatyki, Suwałki 1996 ss. 109.
Bogoslovs’ka germenevtika ikony, Lviv 2009 ss.128
Teokalia. Piękno Boga. Prolegomena do estetyki dogmatycznej, Lublin 2008 ss. 356 [dwa pozostałe tomy trylogii estetycznej: Kosmokalia. Piękno stworzenia oraz Antropokalia – Piękno człowieka w druku, przewidzianym na 2017 r.]

Artykuły naukowe z zakresu komunikacji społecznej bez teologicznych [wybór]

Kultura a środki społecznego przekazu. Analiza społeczno-pastoralna. [współautor: Andrzej Ruszkowski] W: Kościół a środki społecznego przekazu. Praca zb. pod red. ks. Jana Chrapka CSMA Warszawa 1990 s.88-102.

Wskazówki odnośnie do formacji przyszłych kapłanów w zakresie środków społecznego komunikowania. Tłum. Karol Klauza. W: Kościół a środki społecznego przekazu. Praca zb. pod red. ks. Jana Chrapka CSMA Warszawa 1990 s. 228-269.

Telewizja jako miejsce teologiczne. W: Religijny wymiar telewizji. Materiały z III Warmińskich Dni Duszpasterskich. Olsztyn 1986.08.25-27. Olsztyn 1990 s. 32-46.

Léon Dehon modele de témoignage chrétien dans la vie sociale. „Dehoniana” 20(1991) nr 1 s. 161-164.

Teologiczne aspekty komunikowania społecznego. „Chrześcijanin w Świecie” 22(1992) nr 1 s.153-161.

Kościół a massmedia. Aspekt praktyczno-duszpasterski. „Mikrus Dziennikarski” 2-3(1995-1996) s. 27-30.

Etyczne aspekty słowa i obrazu w komunikacji międzyludzkiej. Rys historyczny. W: Dziennikarski etos. Z wybranych zagadnień deontologii dziennikarskiej. Redakcja: Zdzisława Kobylińska, Rafał Dominik Grabowski. Olsztyn 1996 s. 78-101.

Mass-media a wychowanie. W: Wychowanie ku przyszłości. W poszukiwaniu właściwego sensu współczesnego wychowania. Warszawa 1996 s. 39-48.

Katechizm Kościoła Katolickiego’ i inne dokumenty nauczania Magisterium Kościoła o mediach masowych. W: Religia a mass media. Znaczenie środków społecznego przekazu w kulturze religijnej Polski. Praca zb. pod red. ks. Witolda Zdaniewicza. Ząbki 1997 s. 10-16.

Odpowiedzialność za słowo i obraz według Magisterium Kościoła. W: Katolicyzm społeczny a Polska współczesna. III Tydzień Społeczny, 13-18 maja 1996 r. Przemówienia i materiały. Warszawa 1997 s. 173-187.

Język dialogu. „Mikrus Dziennikarski” 4(1997) nr 4 s. 31-40.

Duszpasterskie implikacje ‘Aetatis novae’. Bilans pięciolecia. W: Prasa katolicka między ekonomią a duszpasterstwem. Częstochowa 1997 s.45-61.

Środki masowego przekazu jako narzędzie ewangelizacji. W: Wobec socjotechniki. Zeszyt 5 [W poszukiwaniu prawdy]. Kielce 1998 s. 25-42.

Jubileusz pod znakiem Michała Archanioła. „Mikrus Dziennikarski” 1998-1999 nr 5-6 s. 142-144.

Odpowiedzialność ludzi świeckich w mass mediach jako ewangelizacyjna odpowiedź na Boże Miłosierdzie. W: W Miłosierdziu Bożym ku nowej ewangelizacji.

V Kongres ku czci Miłosierdzia Bożego 9-11 kwietnia 1999 r. Referaty i homilie. Częstochowa 1999 s. 38-46.

Prorodzinne wychowanie w mass-mediach. „Życie i Myśl. Zeszyty Problemowe” nr 8 s. 50-56.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako instytucja nadzorcza, opiniotwórcza i programująca. W: Medialne rozdroże. Miejsce i rola radiofonii i telewizji w Polsce. Praca pod red. Leona Dyczewskiego OFMConv. Warszawa 1998 s. 108-114

Prasa parafialna w innych krajach. W: Prasa parafialna. Bielsko Biała 2000 s. 23-28

Czy Akcja Katolicka może skutecznie ewangelizować środowisko parafialne? W: Materiały i kazania Roku Biblii. Rok C Jarosław 2000 s. 96-108

Mass media a religijność. w: Religijność Polaków 1991-1998. pod red. ks. W. Zdaniewicza SAC Warszawa 2001 s. 134- 139.

Powołanie i rola świeckich w Kościele. Ojciec Święty Jan Paweł II a promocja laikatu. W: Servo Veritatis. Materiały Międzynarodowej Konferencji dla uczczenia

25-lecia pontyfikatu Jego Świątobliwości Jana Pawła II. Kraków 2003 s.437-464

Kościelne instytucje medialne w jednoczącej się Europie, „Orbis Communicationis Socialis. International Theological Revue of Social Communication” 2004 [ISBN 83-7222- 186-3] s.44-54

Problemy chrześcijańskiego charakteru zarządzania i globalizacji w pracach Centre L. J. Lebret, Orbis Communicationis Socialis. International Theological Revue of Social Communication” 2004 [ISBN 83-7222- 186-3] s. 55-59

Funkcje symbolu religijnego w kształtowaniu tożsamości, W: Stałość i zmienność tożsamości, red.L. Dyczewski i n. Lublin 2010 s.115-125

Recepcja posoborowej mariologii w kulturze masowej w Polsce, W: Maryja w tajemnicy Kościoła, red.A. Gąsior, J. Królikowski Częstochowa 2013 s. 125-148+aneks

A Semiotic Interpretation of Pope John Paul II’s Pilgrimage to Israel on 21-26 March 2000, „The Person and the Challenges” 4 (2014) nr. 2 s. 61-81

Wizualizacja w retoryce dziennikarskiej Karola WOjtyły-św. Jana Pawła II, W: Dialog powinnością człowieka wierzącego, Kraków 2014 s. 79-92

Jakie dziennikarstwo dla kultury regionalnej, „Region Lubelski” 15(2015) nr 10-12 s.91-99

Ikoniczność kultury wiejskiej, czyli jak patrzeć, i dlaczego warto dostrzegać kształty, kolory, naturalne brzmienia i sztukę wsi, „Region Lubelski” 15(2015) nr 10-12 s. 118-133

Znaki i symbole sprzyjające kształtowaniu tożsamości lokalnej w przestrzeni komunikacji medialnej, W: Różnorodność kompetencji medialnej nadawców, red. J. Szulich-Kałuża i in Lublin 2015 s. 129-140

Wizualizacja dogmatów jako droga piękna ku Transcendencji i element tożsamości wyznaniowej, W: Ikona maryjna w życiu Kościoła, red. K. Stawecka, D. Klauza Częstochowa 2015 s. 115-132

Wizualizacja orędzia fatimskiego w filmie, teatrze, fotografii, graffiti i internecie. [„Salvatoris Mater” w druku – materiały po 29 Kongresie Mariologicznym w Fatimie wrzesień 2016 r.]

Leksykografia

Mirosław Daniluk SCJ, Karol Klauza, Podręczna encyklopedia instytutów życia konsekrowanego. Pojęcia. Terminy. Instytucje. Dokumenty. Czasopisma. Sigla. Lublin 1994 ss. 297.

Ważniejsze hasła encyklopedyczne:

1. Florencki Sobór. Doktryna. EK t. 5 kol. 336-337
2. Franciszkanie. EK t. 5 kol.473
3. Franciszkanizm. EK t. 5 kol. 533-534.
4. Franciszkanki C 36. EK t. 5 kol. 549
5. Franciszkanki D 20 EK t. 5 kol. 552
6. Franciszkanie. Geneza i dzieje. EK t. 5. Kol. 474-477 [współaut.: Mirosław Daniluk]
7. Franciszkanie. Stowarzyszenia. 14 EK t. 5 kol. 562
8. Franciszkańska kwestia. EK t. 5 kol. 562-564.
9. Franciszkańska reguła. EK t. 5 kol. 564-566
10. Franciszkańskie misje. II Po 1517. EK t. 5 kol. 579-585 [współaut.: Mirosław Daniluk, Antoni Wiśniowski]
11. Francja. VII Dzieje teologii. EK t. 5 kol. 627-633
12. Geocentryzm. 2. Aspekt filozoficzno-religijny. EK t. 5 kol. 973-975
13. Graal. W tradycji religijnej. EK t. 6 kol. 2
14. Komunikacja. V.B.2 Teologiczna interpretacja. EK 9 kol.517-518
15. Kościół. V. Misja EK 9 kol.1017-1019
16. Hermeneutyka teologiczna. W: Leksykon teologii fundamentalnej. Red. Ks. M. Rusecki Lublin-Kraków 2001 s. 475-484
17. Sens życia. . W: Leksykon teologii fundamentalnej. Red. Ks. M. Rusecki Lublin-Kraków 2001 s.1094-1097
18. Uniwersalizm chrześcijaństwa. W: Leksykon teologii fundamentalnej. Red. Ks. M. Rusecki Lublin-Kraków 2001 s.1288-1291
19. Dehumanizacja. W: Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II. Red. A. Zwoliński Radom 2003 s. 89-100
20. Samorząd lokalny w nauczaniu Jana Pawła II, W: Encyklopedia samorządu terytorialnego, red. K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik Warszawa 2010 s. 724-726
21. Piękno, Przewodnik po filozofii religii. Nurt analityczny, red. J. Salamon, Kraków 2016 s.191-195

Edytorstwo tekstów źródłowych

Prasa, radio, telewizja, film w nauczaniu Kościoła. Wybór tekstów i opracowanie Karol Klauza. Warszawa 1992 ss.84.

Jan Paweł II do narodu. Wybór: Leszek Cichobłaziński, Karol Klauza. Częstochowa 1994 ss.228 nlb.10.

Kościół o środkach komunikowania myśli. Opracowanie: Jerzy Góral, Karol Klauza. Częstochowa 1997 ss. 388.

Stefan Kard.Wyszyński, Prymas Polski: Kościół i media. Wstęp, wybór i opracowanie Karol Klauza. Warszawa 2002 ss. 143

Więksi i mniejsi prorocy Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. Materiały I i II Forum Teologów Europy Środkowo-Wschodniej. Lublin 30 listopada-1 grudnia 2001 r.; Lublin 6-8 maja 2003 r. Wydawnictwo KUL Lublin 2003 ss. 804 [współredaktor]

Čełoviek v mire. Antologija tekstov Ioanna Pavla II, red. i wybór Karol Klauza Odessa 2005 ss. 428

Prace translatorskie

Luigi Giussani, Śladami chrześcijańskiego doświadczenia. Przekład z języka włoskiego: Karol Klauza. Warszawa 1998 ss.103.

Vicente Orti, Mrok na ołtarzem. Prześladowanie Kościoła w Hiszpanii w latach 1931-1939. Przekład z jęz. włoskiego: Karol Klauza Warszawa 2003

Samir Khalil Samir SJ, Islam. Sto pytań. Przekład Karol Klauza Warszawa 2004

Salvatore Capodieci, Rodzeństwo – Jaś i Małgosia czy Kain i Abel. Przekład z j. włoskiego Karol Klauza Warszawa 2005 ss.303+nlb 1

Eugenia Rocella, Lucetta Scaraffia, Wojna z chrześcijaństwem. Częstochowa 2006 ss. 278


Udział w Konferencjach

Founder and Member in debates during International Scientific Conference: Global Communication Association ConferenceKraków 26-29 2010

Sekretarz i członek Rady Naukowej VII Kongresu Teologów Polskich, nt „Kościół w życiu publicznym”, KUL  Lublin 12-15 września 2004

Referaty na konferencjach naukowych (wybór):

Kościelne instytucje medialne w jednoczącej się Europie. [wykład] Międzynarodowe sympozjum w Preszowskim Uniwersytecie Grecko-Katolickim (Słowacja) 10 grudnia 2003;  

Fenomen starców, III Forum Teologów Europy środkowo-Wschodniej Odessa 25-27 09 2005;

Evcharistija v pravoslavnij tradicii, Kongres Teologów Ukraińskiej Greko-Katolickiej Cerkwi Ukrainski Katolycki Universitet Lwów 2 01 2007;  

Contemporary Spirituality in the XXI Century Catholic Social Discource, konferencja Renewing the Church in a Secular Age. Holistic Dialogue and Kenotic Vision, Pontificia Università Gregoriana, Rzym 4-5 03 2015;

Zasadność „Dekalogu retora” dla dziennikarza, referat na konferencji międzynarodowej Etyka mediów. Etyczność w mediach, Papieski Uniwersytet Jana Pawła II Kraków  18-19 05 2016;

Wizualizacja idei przewodnich zawartych w objawieniach fatimskich. Analiza semantyczna, referat na międzynarodowym Kongresie Mariologicznym, Fatima 7 09 2016;


Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych

  • Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy 1991-2004 (prezes 1996-2004)
  • Towarzystwo Teologów Dogmatyków (członek Zarządu 2005-2008)
  • Polskie Towarzystwo Mariologiczne (członek Zarządu 2004-2008; 2012-
  • Towarzystwo Naukowe KUL 1981-
  • Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Wykładowców Zagadnień Medialnych (ACIESTI) – wyspecjalizowanej organizacji Międzynarodowej Unii Prasy Katolickiej (UCIP)
  • Członek Biura Wykonawczego Międzynarodowej Unii Prasy Katolickiej Regionu Europy (UCIP) – 1992-1999
  • Członek Ukraińskiego Towarzystwa Teologicznego od 2004
  • Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego – od 2005-

Członek redakcji i serii naukowych

1. „Teologia w Polsce” 1 (1983- 2008)
2. „Ethos” (1985-1993)
3. „Niedziela” (1993-2000)
4. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne KUL” z. 2 Dogmatyka 2001-2008
5. „Credo. Studia i rozprawy Instytutu Teologii Dogmatycznej KUL” 2003-2008
6. „Biuletyn Edukacji Medialnej KUL” – 2004-2008
7. „Biblioteka Niedzieli” – fundator i edytor serii 1993-2004


Zrealizowane projekty, granty i in.

1. Projekt powołania i funkcjonowania Katedry Teologii Ikony w Instytucie Teologii Dogmatycznej KUL
2. Projekt powołania i profil naukowych Katedry Semiotyki i Retoryki Dziennikarskiej (obecnie Dziennikarstwa Audiowizualnego) w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL
3. Grant Ministerstwa Nauki i Informatyzacji: Teologia Polska na XXI wiek 2005 (publikacja: Teologia Polska na XXI wiek, Lublin 2005 ss. 292+1 nlb)


Nagrody i wyróżnienia

Srebrny Krzyż Zasługi nr 149-2007-51 od Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 20.09.2007 r.

Lubelski Angelus w kategorii „Człowiek Kultury Medialnej” za 2011 r.


Kontakt: kklauza@kul.pl