Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL


Dr Justyna Szulich-KałużaOd 1. października 2019 roku Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania KUL. Wcześniej, w latach 2016-2019, Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. Kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej.
Od 1. października 2001 roku zatrudniona na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Instytut Socjologii, Katedra Socjologii Kultury) jako asystent, od 1. października 2004 jako adiunkt, od 1. października 2008 w Katedrze Kultury Medialnej w nowo powołanym Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, od 1. marca 2016 jako adiunkt w Katedrze Komunikacji Wizualnej.


Ścieżka naukowa:

1990-1996 studia magisterskie, socjologia KUL, praca magisterska obroniona z wyróżnieniem pt. Obraz Polaka w tygodniku Der Spiegel, promotor – prof. dr hab. Leon Dyczewski OFMConv., wyróżniona Nagrodą Polskiego Towarzystwa Socjologicznego im. Floriana Znanieckiego za najlepszą pracę magisterską w roku 1996

1994-1996 – Studium Samorządowe przy Fundacji Rozwoju KUL i Fundacji Konrada Adenauera.

1996-2000 studia doktoranckie, socjologia KUL 1996-2000; dysertacja doktorska pt. Obraz Polski, Francji, Czech i Słowacji w tygodniku Der Spiegel w latach 1989–1997, promotor prof. dr hab. Leon Dyczewski OFMConv. (2001)

20.11.2014 uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie socjologii decyzją Rady Wydziału Nauk Społecznych KUL na podstawie rozprawy: Projekty tożsamościowe rodziny upowszechniane w polskich tygodnikach opiniotwórczych


Zajęcia zlecone:

Podyplomowe Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa KUL (1996-2006); Filia Wydziału Nauk Społecznych KUL w Stalowej Woli na kierunku socjologia (lata 2002-2004); Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie na kierunkach: socjologia, doradztwo zawodowe (od 2005); Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej na kierunku socjologia (2006-2009); Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2007-2008).


Członkostwo w organizacjach naukowych, społecznych i w zespołach eksperckich

Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego
Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej
Akademii Społecznej.


Realizowane projekty badawcze międzynarodowe i krajowe:

1. Wykonawca projektu: Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie finansowany ze środków KBN, 2003-2004, Katolicki Uniwersytet Lubelski (nr projektu: 1HO2EO3827). Wyniki badań empirycznych i prasoznawczych ukazały się w książkach: L. Dyczewski. Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie pomiędzy tradycja a nowoczesnością. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009; J. Szulich-Kałuża. Małżeństwo i rodzina w polskiej prasie. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.

2. Wykonawca międzynarodowego projektu: Ehe und Familienvorstellungen im internationalen Vergleich, 2004-2006, Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg. Współpartnerzy projektu: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet w Kłajpedzie, Uniwersytet w Bielefeld, Katolicki Uniwersytet w Santiago de Chile, Uniwersytet Autonoma w Madrycie, Kyung Hee Uniwersytet w Seulu. Efektem współpracy naukowej jest książka: Familienvorstellungen zwischen Fortschrittlichkeit und Beharrung. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung von Ehe-und Familienvorstellungen Jugendlicher im internationalen Vergleich. Red. F. W. Busch, W. D. Scholz. Würzburg: Ergon Verlag 2006

3. Kierownik projektu badawczego: Językowe i wizualne projekty tożsamościowe rodziny lansowane w polskiej prasie opiniotwórczej), finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, 2011-2013, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (projekt habilitacyjny NN 116713240) Projekt posłużył do opracowania książki habilitacyjnej: J. Szulich-Kałuża, Projekty tożsamościowe rodziny upowszechniane w polskich tygodnikach opiniotwórczych.

4. Wykonawca projektu badawczego: Integracja lokalna czy medialna? Badanie wizerunku medialnego obywateli Państw Trzecich w mediach ogólnopolskich i lokalnych, 2014-2015, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

5. Wykonawca międzynarodowego projektu badawczego: Four Disjunctions: Church Renewal in a Secular Age, 2013-1015, Council for Research in Values and Philosophy

6. Wykonawca międzynarodowego projektu: Framing of the Ukraina-Russia conflict in media. Representation of the conflict in discourse on the Facebook, VKontakte, and Internet portals: DELFI, correspondent.net, Pravda.com.ua, kyivpost.com and onet.pl, 2014-2015, Nato StratCOM COE


Zainteresowania i osiągnięcia naukowo-badawcze:

Przejawy i formy komunikacji wizualnej

Problemy badawcze: obrazy medialne jako informacja o rzeczywistości: wzorce – modelujące i porządkujące rzeczywistość społeczną, wzorce – deformujące rzeczywistość społeczną, rola przedstawień wizualnych w kontekście metamorfoz tożsamościowych (współczesne „stylizacje” tożsamościowe; dobór, przygotowanie i upowszechnianie komunikatów wizualnych o sobie na portalach społecznościowych i w mediach mobilnych), „gęste” kodowanie danych wizualnych w badaniach przekazów wizualnych (propozycja instrukcji kodowej do opisu danych wizualnych o rodzinie)

Sposoby badania przekazów medialnych (tekstowych i wizualnych)

 • analiza zawartości (doskonalenie struktury kluczy kategoryzacyjnych)
 • analiza pól semantycznych (modyfikacje analizy siatek relacji semantycznych
 • w tekście Regine Robin do przekazów tekstowych)
 • analiza ramowa (zastosowanie analizy ramowej: ram naturalnych i społecznych E. Goffmana w interpretowaniu przekazów)
 • analiza dyskursu (określanie współczesnych rejestrów dyskursów i ich specyfikacje, poszukiwanie strategii komunikacyjnych w dyskursach: kulturowych, społecznych i interakcyjnych – przejęte z teorii T.van Dijka, W. Kintscha)
 • analiza dokumentarna (wykorzystanie analiz formułującej i refleksywnej do interpretacji tekstów i obrazów)
 • analiza semiotyczna (różnorodność znaków i sposoby ich odczytu)

Wykorzystanie jakościowej orientacji badawczej w badaniach komunikacji społecznej –

adaptacja jakościowych technik badawczych do badania komunikacji społecznej: wywiadów jakościowych: swobodnych, pogłębionych; technik badań terenowych: obserwacji, wywiadów konwersacyjnych; technik analizy danych tekstowych i wizualnych)

Kreowanie i upowszechnianie wizerunku rodziny w mediach

(językowy obraz małżeństwa i rodziny w przekazach prasowych, wizualizacje modeli rodziny w przekazach fotografii prasowej (wskaźniki modeli tradycyjnych, nowoczesnych), projekty tożsamościowe rodziny upowszechniane w prasie z dominującym modelem rodziny neo-tradycyjnej).


Publikacje

Monografie:

Projekty tożsamościowe rodziny upowszechniane w polskich tygodnikach opiniotwórczych. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.

Małżeństwo i rodzina w polskiej prasie, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.

Redakcje naukowe:

Różnorodność kompetencji medialnej nadawców. Red. J. Szulich-Kałuża, M. Sławek-Czochra. Lublin: Wydawnictwo KUL 2015.

Tożsamość i komunikacja. Red. J. Szulich-Kałuża, L. Dyczewski, R. Szwed, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011

Stałość i zmienność tożsamości. Red. L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża, R. Szwed. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.

Odmiany tożsamości. Red. R. Szwed, L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.

Pozostałe publikacje recenzowane:

Wymiary świętości Jana Pawła II w publikacjach wysokonakładowych tygodników z okresu kanonizacji. W: Wielkość czy autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji. Red. Jerzy Olędzki, Teresa Sasińska–Klas. Warszawa 2016 s.132-147.

Społeczne uwarunkowania edukacji medialnej w rodzinie. „Journal of Modern Science”2016 nr 1 (28) s. 353-368.

Fotokultury w zamediatyzowanej komunikacji. W: Różnorodność i konieczność kompetencji medialnej nadawców. Red. Justyna Szulich-Kałuża, Małgorzata Sławek-Czochra. Lublin 2015 s. 141-150.

Pluralizm religijności i duchowości w przekazach prasowych. W: Tożsamość religijna w nowoczesności. Red. Leon Dyczewski, Krzysztof Jurek .Lublin 2015 s.103-118.

Model dziennikarstwa zaangażowanego na przykładzie dyskursu o zapłodnieniu in vitro w „Przekroju” i „Polityce”. W: O współczesnym dziennikarstwie: sztuka i polityka. Red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Krzysztof Kowalik, Katarzyna Biernat, Mateusz Zimnoch. Kraków 2015 s. 113-125.

Wizerunek Obywateli Państw Trzecich w prasie ogólnopolskiej. W: Integracja medialna czy lokalna? Badanie wizerunku medialnego Obywateli Państw Trzecich w mediach ogólnopolskich i lokalnych. Red. Wojciech Wciseł. Lublin 2015 s. 31-59.

Inkluzywność definicyjnych ujęć rodziny w mediach. W: Medialne reprezentacje kultury. Społeczeństwo – Polityka – Promocja. Tom 2. Red. Aneta Duda. Lublin 2015 s. 17-26.

The Plualism of Spirituality in Press Coverage. In: Secularization and the Development of Religion in Modern Polish Society. Lublin 2015 s. 145-155.

Rodzina kreatorem wzorów komunikowania: nowe wyzwania. W: Człowiek – Kultura – Bezpieczeństwo / Man – Culture – Security. Red. Paweł Gondek. Lublin 2014 s. 131- 145.

Wizerunek rodziny w mediach. W: Współczesna rodzina polska: przemiany, zagrożenia i wyzwania. Red. Arkadiusz Jabłoński, Małgorzata Szyszka, Dorota Gizicka. Lublin 2014 s. 57-70.

Ojcowie Rosji XXI wieku. Szkic do portretu. Współautorstwo D. Wadowski. W: Ojcostwo dzisiaj. Red. Dorota Kornas-Biela. Lublin 2014 s. 113-152.

Tendencje przemian ojcostwa i roli ojca we współczesnym społeczeństwie. Współautorstwo D. Wadowski. W: Ojcostwo dzisiaj. Red. Dorota Kornas-Biela. Lublin 2014 s. 53-74.

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. „Przegląd Uniwersytecki” 2014 nr 1 s. 38.

Medialne kreacje rodziny. http://lublin.gosc.pl/doc/1929366.Medialne-kreacje- rodziny Rok wydania: 2014.

Techniki badawcze w analizie przekazu reklamowego. W: Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy. Red. Artur Jan Kukuła. Warszawa 2013 s. 216-231.

Kompetencje w odczytywaniu przekazów medialnych. W: Konieczność i Różnorodność kompetencji medialnych. Red. A. Sugier-Szerega, M. Sławek-Czochra. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 s. 23-38.

Strategie językowe w prasowym dyskursie o rodzinie (na przykładzie analiz "Gazety Wyborczej" i "Polityki" w latach 2004-2005). W: Wokół teorii i empirii socjologii języka. Red. Katarzyna Leszczyńska, Katarzyna Skowronek. Lublin 2011 s. 124-140.

Sposoby wizualizacji rodziny w „Przekroju” i „Polityce” w latach 1985-1989 i 2005-2009. W: Zawartość mediów czyli rozważania nad metodologią badań medioznawczych. Red. Tomasz Gackowski. Warszawa 2011 s. 69-89.

Role rodzinne wizualizowane na fotografiach „Przekroju” i „Polityki”. W: Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt : obraz kobiety w języku i literaturze. Red. Joanna Smól.Poznań 2011 s. 407-425.

Rodzina słowami Jana Pawła II – na podstawie analizy wypowiedzi papieskich zamieszczonych w „L'Osservatore Romano. W: Służba prawdzie wolności i życiu. Red .E. Albińska, S. Fel. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008.

Współczesne macierzyństwo w dyskursie medialnym – na przykładzie polskiej prasy. W: Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse – zagrożenia – patologie. Red. W. Muszyński, E. Sikora. Toruń: Wyd. Adam Marszałek 2008.

Obraz Jana Pawła II w tygodnikach opiniotwórczych i kobiecych. W: Odchodzenie Jana Pawła II w polskich mediach. Red. L. Dyczewski, A. Lewek. J. Olędzki. Warszawa- Katowice: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, Księgarnia św. Jacka Sp. Z o. o. 2008 s.306 – 321.

Wizualizacja modelu rodziny. Socjologiczna analiza fotografii prasowych „Gazety Wyborczej” i  „Polityki”. W: Kultura – media – społeczeństwo. Red. D. Wadowski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007 s. 335 – 344.

Media jako czynnik kształtujący model małżeństwa i rodziny. W: Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie. Red. L. Dyczewski Lublin: Wydawnictwa KUL 2007 s.177 – 191.

Wyobrażenia młodzieży w Polsce o małżeństwie. Współautor. Pedagogia Chrystiana 2007 nr 1 (19).

Familienvorstellungen Jugendlicher in Polen (Współautor). W: Familienvorstellungen zwischen Fortschrittlichkeit und Beharrung. Ergebnisse einer empirischen Untersuchung von Ehe- und Familienvorstellungen  Jugendlicher im internationalen Vergleich. Red. F. W. Busch, W. D. Scholz. Würzburg: Ergon Verlag 2006 s.137 – 181.

Społeczny obraz świata w fotografii – o zastosowaniu analiz fotografii w badaniach socjologicznych. W: Co widać? Red. J. Karczmarek, M. Krajewski. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2006 s.65 – 77.

Współczesne ojcostwo w dyskursie prasowym. W: Ojcostwo wobec wyznań współczesności. Red. D. Kornas – Biela. Lublin: Fundacja Cyrla i Metodego 2006.

Teoretyczne i metodologiczne podstawy socjologii wizualnej. Roczniki Nauk  Społecznych 2006 nr 1.

Wyobrażenia młodzieży w Polsce o rodzinie (raport z badań). Współautor. Pedagogia Chrystiana 2006 nr 2 (18).

Piętno gorszości Polski i Polaków w magazynie Der Spiegel. W: Kultura grup mniejszościowych i marginalnych. Red. L. Dyczewski. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005 s.149 – 159.

Społeczeństwa państw Europy w ocenie publicystów Der Spiegel. Roczniki Nauk Społecznych 2004 nr 1.

Portrety europejskich polityków w Der Spiegel w latach 1989 -1997. Zeszyty Prasoznawcze 2002 nr 3 -4.

Obraz Polaka w tygodniku Der Spiegel. Przegląd Zachodni, 1998 nr 1.

Hasła encyklopedyczne:

„Unitas”. Miesięcznik Kościelny. Encyklopedia Katolicka, t. XVIII, red. E. Gigilewicz, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, s.1355.

Tłumaczenia z języka obcego

Tłumaczenie artykułu: M. Marr, N. Zillien, Digitale Spaltung. Cyfrowy podział społeczeństwa, w: Gospodarka społecznie zakorzeniona. Wybrane problemy z socjologii gospodarki, red. S. Fel, Lublin, Wydawnictwo KUL 2013, s. 115-144.


Referaty na Konferencjach Naukowych (wybrane od 2010 roku):

Wzory ramowania tożsamości współczesnej rodziny w mediach, Medialne ramy tożsamości, Lublin, KUL 1-2.04.2016.

Kultury narodowe w kontekście europejskości i wielokulturowości w refleksji socjologicznej Leona Dyczewskiego, IV Ogólnopolska konferencja Kultura i metoda, Kultura narodowa – między swoistością i uniwersalizmem, Lublin, KUL, Instytut Kulturoznawstwa, Roczniki Kulturoznawcze, 12.05 2016.

Ojciec Profesor Leon Dyczewski o rodzinie, Ogólnopolskie Seminarium Naukowe poświęcone pamięci O. Profesora Leona Dyczewskiego, Białystok, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, 29-30.05.2016.

Edukacja pokoleń medialnych – szanse, ograniczenia, perspektywy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zmienne konteksty edukacji a wyzwania strategii Europa 2020 Instytut Pedagogiki WSGE im. Alcide de Gasperi, Józefów 21.04.2015.

Rodzina zwykłego człowieka w sieci na przykładzie galerii Collected Visions, Obraz zwykłego człowieka w mediach, Kazimierz Dolny, KUL, 02-04.03. 2015.

Wymiary świętości Jana Pawła II w wysokonakładowych tygodnikach opiniotwórczych z okresu kanonizacji, Wielkość czy autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji, Warszawa UKSW, 16-17.10.2015.

Jak być matką dzisiaj – o ekspertyzacji macierzyństwa w mediach Role rodzinne – między przystosowaniem a kreacją, Poznań Instytut Socjologii UAM. 05.11.2015

Debata wokół małżeństwa w niemieckich mediach – komentarz socjologa, XXXIII Dni Praw Człowieka, Prawo do małżeństwa na progu XXI wieku, Lublin, KUL, 7-8.12.2015.

Inkluzywny charakter definiowania rodziny w mediach, Kultura w mediach, media w kulturze, Lublin KUL, 01-02.04.2014.

Społeczne uwarunkowania edukacji medialnej w rodzinie, I Ogólnopolski Kongres Edukacji Medialnej, Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 24-25.09.2014.

Model dziennikarstwa zaangażowanego na przykładzie dyskursu dziennikarzy „Przekroju” i „Polityki”, Modele dziennikarstwa we współczesnym świecie, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 16-17.04.2013.

Tożsamość religijna w przekazach prasowych, Tożsamość religijna w nowoczesnym społeczeństwie, Nałęczów, KUL, 26-27.06.2013.

Wizerunek rodziny w mediach, Rodzina 2013. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Lublin, Trybunał Koronny, KUL, UMCS, Urząd Statystyczny w Lublinie, Polskie Towarzystwo Statystyczne, 21-22.10.2013.

Intertekstualność, tekstualizacja i dekonstrukcja przekazów medialnych – dylematy badacza mediów, IV Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców: Metodologia w służbie teorii? U źródeł projektów badawczych medioznawców, Uniwersytet Warszawski, 21-21.11.2013

Techniki badawcze w analizie przekazu reklamowego, Wyzwania i zagrożenia dla współczesnej reklamy, WSNS z siedzibą w Lublinie, 25.11.2011.

Strategie językowe w prasowym dyskursie o rodzinie („Gazeta Wyborcza”, „Polityka”: 2004-2005), XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Co się dzieje ze społeczeństwem, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, PTS, 8-11.09.2010.

Sposoby wizualizacji rodziny w „Przekroju” i „Polityce” w latach 1985-1989 i 2005-2009, I Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców: Zawartość mediów – metody, badania, postulaty, Uniwersytet Warszawski, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, 19.11.2010.


Działalność organizacyjna na rzecz społeczności akademickiej

 • koordynator studiów na kierunku socjologia, Filii Wydziału Nauk Społecznych KUL w Stalowej Woli w roku akademickim (2003-2004);
 • koordynator programu Erasmus na kierunku socjologia, Filia Wydziału Nauk Społecznych KUL w Stalowej Woli (2003-2005);
 • opiekun studentów socjologii i dziennikarstwa (dwa cykle)
 • opiekun zawodowych praktyk studenckich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2008-2016)
 • członek Kapituły Pracodawców i Absolwentów (od 2012)
 • członek Instytutowej Komisji Jakości Kształcenia (od 2013)
 • członek Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia (od 2013)
 • członek Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej (od 2015)
 • koordynator Dni Otwartych WNS KUL (2015)
 • organizator Studenckich Spotkań Komunikacji (cykle I-V)
 • organizator Dni Absolwenta Dziennikarstwa (2001)
 • organizator cyklu konferencji naukowych: Tożsamość i komunikacja,
 • organizator cyklu konferencji naukowych: Media w kulturze. Kultura w mediach
 • członek Kapituły Akademickiego Lauru Dziennikarskiego (od 2016)

Nagrody i wyróżnienia

1. Nagroda Polskiego Towarzystwa Socjologicznego im. Floriana Znanieckiego za pracę magisterską (1996)
2. Nagroda indywidualna Rektora KUL za udział badaniach międzynarodowych oraz za publikacje naukowe (2008)
3. Nagroda indywidualna Rektora KUL za rozprawę habilitacyjną (2015)
4. Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2015)


Kontakt: juszka@kul.lublin.pl