Dr hab. Dariusz Wadowski

Kierownik Katedry Komunikacji Medialnej IDiKS KUL.

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach:
Towarzystwo Naukowe KUL
Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne
Akademia Społeczna

Zainteresowania naukowe:
Współczesne przemiany kulturowe, kulturowy wymiar procesów jednoczenia Europy, kultura konsumpcyjna i popularna, polska tożsamość narodowa, tożsamość lokalna i regionalna, przemiany więzi społecznych, mity i stereotypy w nowoczesnych społeczeństwach, ewaluacja projektów społecznych, problemy rynku pracy

Udział w projektach badawczych
„Kapitał ludzki Euroregionu BUG” (PBZ) KBN, Euroregion Bug; „Aktywne przeciwdziałanie ubóstwu i marginalizacji społecznej w Polsce” (POL) UNDP, IPSS; „Aktywność zawodowa bezrobotnych zamieszkałych na wsi oraz ocena ekonomicznej efektywności tworzenia nowych, pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich”, KUP, IBMiS; „Badania lokalnego rynku pracy w Lublinie”, EDS Fundacja Nowy Staw, LOS, PARP; Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Per linguas mundi ad laborem (Przez języki świata do pracy)” (IW EQUAL) KUL; „Zarządzanie Projektami Społecznymi – Szkolenia Służb Zatrudnienia” (SPO RZL) KUL; „Współpraca uniwersytetów wspierająca rozwój regionów – lubelskiego i lwowskiego”, (IW INTERREG IIIA/TACIS CBC) KUL, NU im. I. Franki we Lwowie; „Obserwatorium lubelskiego rynku pracy” (POKL), Europerspektywa; „Wsparcie osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej” (PO KL) KUL, ChSNPCh „Misericordia”; „Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki” (PO KL) KUL, TN KUL.