Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

HistoriaStrukturaWładzeJakośćRadaPracownicyDyżury

Studenci Absolutorium 2012 IDiKS KUL na Campusie MajdanekInstytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II istnieje w obecnym kształcie od 2007 r. O wcześniejszych formach organizacyjnych nauczania dziennikarstwa na KUL można dowiedzieć się więcej w dziale Historia. Instytut prowadzi studia I stopnia (licencjackie) w pięciu specjalizacjach: radiowej, telewizyjnej, prasowej, public relations i kultury medialnej, a także II stopnia (magisterskie). Co roku mury IDiKS opuszcza z dyplomem ponad 140 absolwentów.

W latach 2008 – 2016 funkcję pierwszego dyrektora instytutu pełnił prof. dr hab. Karol Klauza. Od września 2016 dyrektorem instytutu jest dr hab. Justyna Szulich-Kałuża. Sekretarzem jest p. mgr Ewa Baran. W roku akademickim 2009/2010 IDiKS otrzymał własną, obszerną bazę lokalową na tzw. Campusie Majdanek, która stanowi znakomitą podstawę do dalszego rozwoju.


Studenci działający w Kole Naukowym organizują sesje naukowe, serię spotkań z przedstawicielami mediów, prowadzą współpracę z wybranymi liceami regionu jako formę rekrutacji przyszłych studentów. Swoją działalność dziennikarską realizują poprzez zainicjowaną z mediami lokalnymi Szkołę Telewizyjną i Szkołę Radiową. Cyklicznie prezentują też wystawy fotograficznie w instytutowej galerii.

Budowanie wspólnoty wykładowców i studentów dokonuje się m.in przez jesienny Adapciak organizowany dla I roku studentów. Tradycyjnie też doroczny opłatek instytutowy stanowi okazję do prezentacji Jasełek Studenckich w których dochodzą do głosu talenty teatralne, sprawności medialne i wrażliwość na problemy społeczne.

Uzupełnieniem inicjatyw integracyjnych od 2012 r. stało się przyznawanie najlepszemu studentowi kończącemu studia magisterskie Pierścienia z emblematem KUL. Pierwszą laureatką tego unikatowego wyróżnienia pośród studiów dziennikarskich w Polsce została mgr Joanna Sudoł. Prezentację publikowanych prac naukowych prowadzi się na bieżąco poprzez ekspozycję w siedzibie Instytutu egzemplarzy promocyjnych.

Zarówno studenci, jak i pracownicy dydaktyczni co roku stają się laureatami odznaczeń państwowych i nagród rektorskich. Członkowie Instytutu włączają się skutecznie w akcje charytatywne – lokalne oraz ogólnopolskie, z których szczególnie efektywny okazał się udział w 2012 r. w inicjatywie Pomóż dzieciom przetrać zimę.

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL wpisuje się w nowe obszary zainteresowań i nowe potrzeby społeczne, kulturalne Lubelszczyzny, Polski i Europy. Dołącza do poszukiwań klucza do prawdziwego odrodzenia życia społeczno-kulturalnego w Polsce, przede wszystkim przez związanie go z najwyższymi wartościami, etyką i wszystkimi więziami kulturowymi w integracji z Europą i światem.